Former Principals

Swami Vipulananda

1928 – 1930

Mr.P.Ramachandra

14.11.1930 – 03.05.1949

Mr.P.Ragupathy

12.05.1950 – 02.04.1954

Mr.S.Ambalavanar

03.04.1954 – 14.12.1962

Mr.K.Sivapalan

15.12.1962 – 30.12.1968

Mr.S.Elayathambi

05.04.1969 – 31.12.1970

Mr.R.Krishnapillai

01.01.1971 – 24.09.1971

Mr.C.Nadaraja

25.09.1971 – 25.09.1978

Mr.A.Sivalogananthan

26.09.1978 – 15.02.1989

Mr.S.Gunaratnam

16.02.1989 – 14.09.1990

Mr.S.Thandayuthapani

15.09.1990 – 31.05.2004

Mr.M.Rajaretnam

01.06.2004 – 31.01.2011

Mr.R.Puvanenthiran

01.02.2011 – 01.01.2013